Forecast 
    DM-Visibility
    NCUM-1.5km-Visibility
    Hourly
Verification 
    IGI-Delhi
Forecast 
    IGI-Delhi
    Ncmrwf
    Lucknow-1.5km
    Jaipur-1.5km
    Amritsar-1.5km