राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत सरकार
क्रम संख्या नाम ईमेल आईडी सीधा नं ई एक्स टी
1 डॉ. हाशमी फातिमा hashmi@ncmrwf.gov.in, hashmi.fatima@gov.in 2419429 429
2 रुचिका ruchika@ncmrwf.gov.in, ruchika.ncmrwf@gov.in 2419515 515

काउंटर 2017848

© राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र